Allmänna villkor och pris för nyttjandet av kreditupplysningstjänsten Solventia


Solventias affärsidé är att via SMS samt via hemsidan leverera en enkel, säker och trygg kreditupplysningstjänst till privatpersoner som vill ta del av sin egen kreditupplysning. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Solventia är ett varumärke som ägs av Finansteknik Norden AB. Solventia är återförsäljare till Bisnode Sverige AB som innehar behörigt intyg från Datainspektionen.

Följande villkor reglerar förhållandet mellan kreditupplysningsleverantören Solventia (hädanefter Solventia) och privatpersonen som är beställare av kreditupplysningen (hädanefter kunden).

 1. Beställning av kreditupplysning

  Kunden beställer Solventias kreditupplysningstjänst genom att skicka ett SMS med texten SOLVENT till nummer 72550. I och med denna beställning av Solventias kreditupplysningstjänst accepterar kunden nedanstående villkor. När vi mottagit ditt SMS får du ett svars-SMS som innehåller de viktigaste delarna av din kreditupplysning samt en kod som du använder på Solventias startsida om du vill se en mer detaljerad kreditupplysning.


 2. Pris och villkor för betalningen

  Kundens totala kostnad för tjänsten är 150 kr. Kostnaden debiteras via mobilabonnemanget (ordinarie SMS-taxa tillkommer). Kostnaden debiteras enligt följande; 10 kr för att skicka in ansökan, 140 kr när du godkänner våra villkor.


 3. Kreditupplysningens innehåll

  Kreditupplysningen innehåller kundens personuppgifter, kundens aktuella scoringpoäng i en tusengradig skala samt en redogörelse av kundens aktuella ekonomiska uppgifter. Scoringpoäng används för att bedöma privatpersoners kreditvärdighet. Den är ett viktat värde som baseras på alla tillgängliga uppgifter som finns på kunden hos kreditupplysningsleverantören, i detta fall Bisnode Sverige AB.


 4. Identifiering av kunden

  För att kunna nyttja tjänsten krävs det att kunden är ägare till mobilabonnemanget som används vid beställningen av kreditupplysningen eller inkommer med en kopia på giltig ID-handling till kundsupporten. Om detta inte är fallet kommer Solventia inte att kunna leverera någon kreditupplysning till kunden. Oavsett om Solventia inte kan leverera någon kreditupplysning med anledning av denna orsak kommer kundens mobilabonnemang att debiteras för de SMS kunden skickar i och med att administrativa kostnader redan uppstått för Solventia i detta skede.


 5. Behandling av personuppgifter

  Personuppgifter inhämtas och lagras av Solventia. Personuppgifterna presenteras oförändrade och obearbetade till personer med säkerställd identitet. Detta innebär att samtliga kunder endast kan ta en personupplysning på sig själv. Kunden har tillgång till personupplysningen under tre veckors tid vilket är så länge informationen är lagrad hos Solventia. När lagringstiden på tre veckor har förlupit raderas samtlig information vid personupplysning från Solventias register. En omfrågandekopia kommer att skickas ut till kundens folkbokföringsadress. Solventia ges rätt att behandla kundens personuppgifter i den mån att Solventia kan fullgöra sina skyldigheter gentemot kunden enligt dessa villkor. Solventia ges även rätt att använda sig av den mottagna och behandlade informationen i sitt samarbete med myndigheter samt för Solventias egna marknadsföring av tjänster. I övrigt förmedlas inga uppgifter av Solventia till tredje part. Upplysningsverksamhet av det slag som kunden genom detta avtal berättigas utnyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även personupplysningslagens (PUL, SFS 1998:204) bestämmelser måste följas. Vi tillämpar i vissa fall YGL (yttrandefrihetsgrundlagen). Tryckta publikationer omfattas av TF (tryckfrihetsförordningen). Vi följer även branschöverenskommelser och liknande riktlinjer.


 6. Otillbörligt nyttjande av annans personuppgifter

  Nyttjande av andras personuppgifter än sina egna vid beställning av tjänsten är olagligt och kommer att polisanmälas.


 7. Tjänstens tillgänglighet och lagring av information

  Genom att beställa tjänsten enligt dessa villkor får kunden omedelbart tillgång till kreditupplysningen via SMS (begränsad version) samt via Solventias hemsida (fullständig version). Kunden accepterar i samband med beställningen av denna tjänst att Solventia ges tillåtelse att lagra informationen från kreditupplysningen under den tid kunden har tillgång till informationen. Kunden har tillgång till informationen under tre veckors tid efter det kunden först tog del av informationen. Efter att de tre veckorna förlupit kommer kreditupplysningen att raderas ur Solventias system.


 8. Rättelse och registerutdrag

  Om kunden anser att en uppgift som rör honom i ett register är oriktig eller missvisande skall kreditupplysningsföretaget kontaktas och för att begära rättelse. Kreditupplysningsföretaget är i detta fall Bisnode Sverige AB . Som privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt beställa ett registerutdrag på dig själv. Se mer information Här.


 9. Begränsning av Solventias och Bisnode Sverige AB:s ansvar

  Det material som kunden får ta del av vid kreditupplysningen är sammanställt från källor vilka Bisnode Sverige AB vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Bisnode Sverige AB eller Solventia kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Bisnode Sverige AB eller Solventia åtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. Bisnode Sverige AB och Solventia svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout, bojkott eller liknande händelse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om det är Bisnode Sverige AB eller Solventia som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.


 10. Rättsliga åtgärder och tvistlösning

  Tvist med anledning av detta avtal eller dessa villkor ska om inte överenskommelse kan träffas hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans för sådan prövning. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden:

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Teknologgatan 8 C
  Box 174, 101 23 Stockholm


 11. Kontaktuppgifter

  Solventia Norden (bifirma till Finansteknik Norden AB)
  Organisationsnummer: 556760-2411 (Finansteknik Norden AB)
  Postadress: Box 1306, 751 43 Uppsala
  E-post: support@solventia.se
  Hemsida: www.solventia.se